A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

forrás: Prím Online, 2022. április 13. 12:44

A Közgyűlés elején a részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2021. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

A Közgyűlés 1.400.671 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 62.847 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2021. évi Konszolidált Éves Beszámolóját; 1.310.465 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban  és 54.544 millió Ft adózott eredménnyel pedig a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2021. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

 

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan az Igazgatóság javaslatát fogadta el. A döntés értelmében a Társaság a részvényeseknek összesen 15.000.000.000 Ft osztalékot fizet a 2021. évi eredmény után, a Társaság a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság az osztalékot az 54.544.759.716 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki, az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 39.544.759.716 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2022. május 10. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2022. április 29. Az osztalékfizetés rendjéről az Igazgatóság 2022. április 25-én részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 

 

 

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2021. április 16-i felhatalmazást követően megszerzett saját részvényekről, és felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom 2022-re szóló részvényesi javadalmazásának megvalósítása tőkecsökkentésen keresztül, valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése. 

 

Ezt követően a Közgyűlés elfogadta a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – megállapítva, hogy az Igazgatóság tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el – úgy határozott, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2021. évi üzleti évre. Egyúttal a Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság korábbi határozatait az Igazgatóság tagjai számára a 2019. és 2020. évi üzleti évre vonatkozó felmentvény megadásáról. A Közgyűlés ezt követően módosította a Társaság Alapszabályát az Igazgatóság javaslatának megfelelően. 

 

 

A Közgyűlés megválasztotta Dodonova Daria Aleksandrovnát, Fekete Gábort, Elvira Gonzalezt, Dr. Robert Haubert, Frank Odzuckot, Ratatics Pétert, Rékasi Tibort és Szabó Melindát a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi Éves Rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az Éves Rendes Közgyűlés napjával jár le. Döntött a Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíjáról is. 

 

A Társaság Felügyelőbizottsága tagjának választotta a Közgyűlés Bereznai Gyulát, Dr. Borbély Attilát, Dorogházi Krisztinát, Szakonyi Andrást, Szepesi Endrét; független póttagjának Romhányi Júlia Barbarát; munkavállalói képviselő póttagnak Varga Zsoltnét. Az Auditbizottsága tagjai lettek: Dr. Borbély Attila, Dorogházi Krisztina, Szakonyi András; póttag lett: Romhányi Júlia Barbara. Megbízatásuk 2025. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le. Romhányi Júlia Barbara megbízatása azzal a feltétellel és akkor kezdődik, ha és amikor a Felügyelőbizottság független tagjainak száma és ezzel az Auditbizottság tagjainak száma három fő alá csökken. Varga Zsoltné megbízatása azzal a feltétellel és akkor kezdődik, ha és amikor a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagjainak száma két fő alá csökken.

 

A Közgyűlés döntött a Társaság alaptőkéjének 3.694.119.100 Ft-tal történő leszállításáról 100.580.135.200 Ft-ra – tőkekivonás céljából. Ennek végrehajtására a Társaság 1.042.742.543 db, egyenként 100 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, ”A” sorozatú törzsrészvényei számát csökkenti 36.941.191 db-bal a Társaság saját tulajdonában lévő részvények bevonásával. Az alaptőke leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti, abban az értelemben, hogy a részvényesek részvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk értelemszerűen arányosan nő. A részvényesek részére a részvénybevonás ellenében kifizetés nem történik.

 

A Közgyűlés az előterjesztéseknek megfelelően fogadta el a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti módosított Javadalmazási Politikáját, valamint 2021. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését. 

 

Ezt követően a részvényesek a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztották a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t a 2022. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására 2023. május 31. napjáig, illetve a 2022. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyták az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

Céginfó ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Új elnökségi tagokat választott a Magyar Marketing Szövetség

A szakma meghatározó szervezete, a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) május 15-én, a Haris Parkban szervezte tisztújító közgyűlését, amelyen a tagok kibővült, immár 18 tagú Elnökséget választottak, amelyben továbbra is a hazai marketing és kommunikációs szakma meghatározó döntéshozói, illetve szereplői kaptak helyet. 

2024. május 17. 09:54

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Utazási konferencia az Angyalok városában

XX. E-KERESKEDELMI KONFERENCIA BY SAMEDAY

2024. május 17. 14:47

Az IKEA Kreativ megérkezett Magyarországra

2024. május 15. 17:52

Továbbra is Christian Klein az SAP első embere

2024. május 7. 13:17

Magyar siker: Nemzetközi díjat nyert a TIME magazintól a nyelvtanuló-applikáció

2024. május 3. 19:59