A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

forrás: Prím Online, 2023. április 20. 15:47

A Közgyűlés elején a részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2022. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, valamint vagyoni helyzetéről. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

A Közgyűlés 1 456 417 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 67 074 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2022. évi Konszolidált Éves Beszámolóját, illetve 1 347 106 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 59 529 millió Ft adózott eredménnyel elfogadta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2022. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

 

A Közgyűlés ezután döntött a 2022. évi adózott eredmény felhasználásáról. A döntés értelmében a Társaság a részvényeseknek összesen 29 459 309 081 Ft osztalékot fizet a 2022. évi eredmény után, és a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság az osztalékot az 59 528 611 163 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki; az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 30 069 302 082 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2023. május 19., az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja pedig 2023. május 10. 2023. április 25-én a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 

 

 

A Közgyűlés meghallgatta az Igazgatóság tájékoztatóját a 2022. április 12-i felhatalmazást követően megszerzett saját részvényekről, és felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedés keretében, amely felhatalmazás célja egyrészt a Magyar Telekom részvényesi javadalmazásának tőkecsökkentésen keresztül történő megvalósítása, másrészt pedig a részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése. A felhatalmazás a közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamra érvényes. 

 

Ezt követően a Közgyűlés elfogadta a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd megállapítva, hogy az Igazgatóság tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el, úgy határozott, hogy az Igazgatósági tagok számára megadja a felmentvényt a 2022. évi üzleti évre.

 

Dr. Robert Hauber, az Igazgatóság elnöke a Társaság Közgyűlésének napjának hatályával lemondott igazgatósági tagságáról. A részvényesek döntése alapján a Társaság Igazgatóságának újonnan megválasztott tagja Daniel Daub. Megbízatása 2025. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

 

A Közgyűlés arról is döntött, hogy a Társaság alaptőkéjét tőkekivonás céljából 3 424 248 500 Ft-tal 97 155 886 700 Ft-ra szállítja le. Ennek végrehajtására a Társaság 1 005 801 352 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált ”A” sorozatú törzsrészvényei számát 34 242 485 db részvénnyel csökkenti le a Társaság saját tulajdonában lévő részvények bevonásával. Az alaptőke leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti abban az értelemben, hogy a részvényesek részvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk arányosan nő. A részvényeseknek a részvénybevonás ellenében kifizetés nem történik.

 

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Társaság módosított Javadalmazási Politikáját, valamint a 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

 

Ezt követően a részvényesek a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t választották meg a 2023. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására 2024. május 31. napjáig, illetve a 2023. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyták az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

 

A cateringet a Közgyűlésen – a Magyar Telekom társadalmi felelősségvállalási törekvéseinek megfelelően –az élelmiszerpazarlás és nélkülözés csökkentését elősegítő non-profit szervezet, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület nyújtotta.

 

Az Éves Jelentéssel együtt a Társaság a mai napon publikálja a 2022. évről szóló Fenntarthatósági Jelentését is, amely az alábbi linken lesz érhető el: 

https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/fenntarthatosagi-jelentesek 

Kulcsszavak: +céginfó Magyar Telekom

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Utazási konferencia az Angyalok városában

Minden második magyar internetező volt már áldozata kibertámadásnak

2024. május 22. 14:37

XX. E-KERESKEDELMI KONFERENCIA BY SAMEDAY

2024. május 17. 14:47

Az IKEA Kreativ megérkezett Magyarországra

2024. május 15. 17:52

Továbbra is Christian Klein az SAP első embere

2024. május 7. 13:17